Декларирам, че съм запознат/а с долунаписаното:

1.”Интернешънъл Саламанка Капитал” ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) ме запозна с данните, които го идентифицират като администратор на лични данни, със седалище и адрес на управление град София, жк. „Люлин-9” бл. № 963, ет. 1, офис. 11 , БУЛСТАТ 200604885, вписано в регистъра на администраторите на лични данни под №..0053961  съгласно......КЗЛД.............

a) Запознат/а съм със предоговорна информация съгласно европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

2. Предоставените от мен лични данни ще се използват, както следва: за извършване на предварителни проверки, относно тяхната достоверност, моята платежоспособност, както и с оглед преценка на риска за евентуалното сключване на договор за паричен заем с мен, за вътрешни отчетни и прогнозни цели в “Интернешънъл Саламанка Капитал”ООД, (International Salamanca Capital Ltd.); за изграждане и развитие на система за оценка и управление на риска в “Интернешънъл Саламанка Капитал” ООД,(International Salamanca Capital Ltd.) /същото важи и в случай че между нас не бъде сключен договор за паричен заем/; да ми бъдат изпращани писма с уведомително съдържание – относно задълженията към “Интернешънъл Саламанка Капитал” ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) с рекламно и промоционално съдържание, SMS-и и e-mail-и, свързани с предлагането на други финансови и комбинирани услуги, предоставяни от или с участието на “Интернешънъл Саламанка Капитал” ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.).

3. Личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и/или юридически лица, освен в случаите предвидени в закон, както и с такива, с които “Интернешънъл Саламанка Капитал” ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) се намира в договорни взаимоотношения и извършващи подпомагаща по предоставянето на парични заеми дейност, както и дружества с предмет на дейност – събиране на просрочени вземания, задължително със статут на “обработващ данни” по смисъла на чл.24 от ЗЗЛД.

4. Личните си данни предоставям доброволно, с оглед възникването и развитието на бъдещите ми договорни отношения с “Интернешънъл Саламанка Капитал”ООД, (International Salamanca Capital Ltd.) и евентуалният отказ за предоставянето им би означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с “Интернешънъл Саламанка Капитал” ООД, (International Salamanca Capital Ltd.).

5. Съгласно разпоредбата на Глава 5 от ЗЗЛД имам право на достъп до отнасящите се до мен лични данни, а именно да искам потвърждение от администратора на лични данни за това дали отнасящите се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни, които се обработват, както и за получателите или категориите получатели, на които данните са разкриват; да поискам от администратора на личните ми данни заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и уведомяване на трети лица, на които са били разкрити личните ми данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

6. Срокът, за който “Интернешънъл Саламанка Капитал”ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) ще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни, ще бъде най-малко до прекратяване на договорните отношения, между ,,Интернешънъл Саламанка Капитал" ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) и мен и пълното погасяване на задължението ми в това число и за разноски в случай на принудително събиране на същото.

Заявявам категоричното си съгласие, относно следното:

1. Съгласно чл.4, ал.1, т.2 ЗЗЛД “Интернешънъл Саламанка Капитал” ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.), в качеството си на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от мен лични данни /както и впоследствие предоставените/, за изброените по-горе цели и срокове /включително за случаите в които между нас не бъде сключен Договор за паричен заем/; да проверява тяхната достоверност и актуалност, посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, телефонни проверки, допитвания до банки и небанкови финансови и кредитни институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри, работодатели и др.

2. С оглед целите на настоящото, да иска от посочените в горната точка източници допълнителна информация за мен, в случаите на необходимост във връзка със сключването на Договор за паричен заем, както и при неговото добросъвестно изпълнение.

3. Настоящата Декларация ще бъде съхранявана в документалния архив на “Интернешънъл Саламанка Капитал”ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) на хартиен или на електронен носител при спазване на изискванията на ЗЗЛД, независимо дали между нас бъде сключен Договор за паричен заем.

4.”Интернешънъл Саламанка Капитал”ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.), ще съхранява направеното и предоставеното им от мен копие на лична карта,с оглед нуждите от пълната ми идентификация, както и в зависимост от избраната от мен форма на неприсъствено кандидатстване за потребителски кредит – по факс, e-mail и др.

5. За целите на одобрението ми за паричен заем “Интернешънъл Саламанка Капитал”ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) може да изисква от НОИ и да получава наличните в информационните системи данни, относно: доходите ми и извършените осигурителни плащания, както и всякакви други данни, които съставляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД; начислен осигурителен доход за наети /наемани/ на работа лица, размер на направените вноски по фондове, ЦКР, Агенция по вписванията, ГРАО и др., данни, които биха могли да съставляват производствена или търговска тайна.

6. “Интернешънъл Саламанка Капитал” ООД, ( International Salamanca Capital Ltd.) може да отхвърли настоящата молба за потребителски кредит, без да посочи причини за това.